Video

BÀI ÔN THI :

    1. MÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ :

1. LUẬT DOANH NGHIỆP :

  1. LUẬT DOANH NGHIỆP PHẦN 1 – FILE AUDIO :   NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ NGHE 
  2. LUẬT DOANH NGHIỆP PHẦN 2 – FILE AUDIO :   NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ NGHE 

 

2.0 LUẬT PHÁ SẢN BÀI ĐẦU TIÊN : NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ NGHE

Phần bên dưới quay video là tiếp theo bài audio Luật Phá Sản bên trên

2.1 LUẬT PHÁ SẢN PHẦN 1 :

 

1.2 LUẬT PHÁ SẢN PHẦN 2:

2.1 LUẬT CẠNH TRANH PHẦN 1:

 

2.2 LUẬT CẠNH TRANH PHẦN 2:

3. LUẬT LAO ĐỘNG :

*** PHẦN ĐẦU LUẬT DOANH NGHIỆP MÌNH LƯU FILE AUDIO NÊN CHƯA BIẾT CÁCH UP LÊN, SAU SẼ CẬP NHẬP THÊM.

2 TỔNG ÔN MÔN THUẾ :

2.1 THUẾ XNK :

2.2 THUẾ GTGT VÀ TTĐB :

2.3 TỔNG ÔN THUẾ BUỔI 3.1:

2.4 TỔNG ÔN THUẾ BUỔI 3.2 :

2.5 TỔNG ÔN THUẾ BUỔI 4.1 :

2.6 TỔNG ÔN THUẾ BUỔI 4.2 (HẾT) :

3 TỔNG ÔN MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH :

PHẦN 1:

PHẦN 2:

PHẦN 3:

PHẦN 4:

PHẦN 5:

PHẦN 6:

PHẦN 7:

PHẦN 8:

PHẦN 9:

 

4 TỔNG ÔN MÔN TÀI CHÍNH :

4.1 PHẦN 1:

 

4.2 PHẦN 2:

 

4.3 PHẦN 3

 

4.4 PHẦN 4: 

 

4.5 PHẦN 5:

 

4.6 PHẦN 6:

 

4.7 PHẦN 7:

4.8 PHẦN 8:

 

5 TỔNG ÔN MÔN ANH VĂN

5.1 PHẦN 1 :

 

5.2 PHẦN 2 :

5.3 PHẦN 3 : 

 

5.4 PHẦN 4:

 

6 TỔNG ÔN MÔN KẾ TOÁN :

6.1 PHẦN 1:

 

6.2 PHẦN 2 :

 

6.2 PHẦN 2.1:

 

6.3 PHẦN 3:

 

6.4 PHẦN 4 :

 

6.5 PHẦN 5 : 

 

6.6 PHẦN 6: 

 

6.7 PHẦN 7 :

 

6.8 PHẦN 8 :